وب‌سایت کانون خیریه

هدفمند سازی بانوان در زمینه شغل یابی با کانون خیریه بانو مهری

کانون خیریه بانو مهری نیک، با هدف توانمند سازی بانوان در حوزه اشتغال و کسب در آمد از طریق فراهم سازی بستر مناسب برای بانوان مستعد کسب مهارت با تکیه بر کسب و کارهای اینترنتی تاسیس گردیده است.

درصد انجام پروژه:

%100

%100
وب‌سایت کانون خیریه

هدفمند سازی بانوان در زمینه شغل یابی با کانون خیریه بانو مهری

وب‌سایت کانون خیریه

کانون خیریه بانو مهری نیک، با هدف توانمند سازی بانوان در حوزه اشتغال و کسب در آمد از طریق فراهم سازی بستر مناسب برای بانوان مستعد کسب مهارت تاسیس گردید.
ما معتقدیم می توان با افزایش مهارت زنان در حوزه های مرتبط به کسب و کارهای اینترنتی زمینه مناسب برای اشتغال بانوان را فراهم نمود.
ما معتقدیم می توان با بهره گیری از فرصت های موجود در فضای مجازی و کسب و کارهای مرتبط با تجارت الکترونیک امکان ایجاد کسب و کارهای خرد و مستقل را برای بانوان فراهم نمود.
ما معتقدیم می توان با ارتقاء سطح دانش بانوان صاحب مشاغل خانگی در حوزه های مرتبط با کسب و کار اینترنتی، زمینه توسعه و استمرار فعالیت و کارآفرینی بانوان را فراهم نمود.
کانون بانو مهری نیک در راستای نیل به اهداف عالی خود که افزایش مشارکت زنان در حوزه فناوری و کسب و کارهای اینترنتی است فعالیت های خود را بر دو محور اصلی بنیان نهاده است.

  1. آموزش: از طریق برگزاری دوره های  آموزشی  
  2. ایجاد زیرساخت: احداث و یا تجهیز اماکن، از طریق تهیه سخت افزار مناسب برای فراهم نمودند امکان دسترسی بانوان به اینترنت و ایجاد بستر مناسب سخت افزاری جهت افزایش زمینه مشارکت بانوان در کسب و کارهای اینترنتی

ما می دانیم کانون مهری نیک با عنایت به محورهای اصلی فعالیت های خود نیازمند مشارکت و همکاری با کلیه مراجع قانونی می باشد لذا در کلیه فعالیت های خود لزوم نیازسنجی موضوع فعالیت و ارائه پیشنهاد از طریق یکی از ارگان های دولتی و ..... و یا موسسات مردم نهاد با مجوز رسمی را به عنوان معیار سنجش قرار می دهیم.

  • مزایای این پروژه نسبت به رقبا

  • تکنولوژی های استفاده شده

  • کارفرما

  • دسته‌بندی

  • شرکتی

  • تاریخ تحویل

  • ۹۷/۰۳/۲۰

تاریخ اتمام: ۹۷/۰۳/۲۰

دسته‌بندی: شرکتی

پکیج: شرکتی

این پروژه را به اشتراک بگذارید

اعضای فعال در این پروژه

  • محمد احمدی